فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس NX 300 T

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس NX 300 T
فروش تعمیرات آمپلی فایر لکسوس NX 300 T به صورت کاملا تخصصی با گارانتی تعمیرات انواع مانیتور سیستم صوتی ماشین های سری لکسوس NX 300 T به صورت کاملا تخصصی با دستگاه های به روز دنیا و سری جدید که درصد خطا را به صفر می رساند با داشتن توانایی تست آمپلی فایر با تکنولوژی جدید و کاملا تخصصی روی میزکار و دیگر نیاز به آوردن خودرو نمی باشد در صورت داشتن هر گونه مشکل کافیست آمپلی فایر را باز کنید و پس از بررسی و رفع ایراد آمپلی فایر برای شما ارسال می گردد.
اشکالات و ایراداتی که منجر به خرابی آمپلی فایر لکسوس NX 300 T می شود به شرح زیر است
۱-آب خوردگی در اثر شست و شو
۲-نوسان برق ماشین
۳-باتری به باتری
۴-اختلال در سیم کشی ماشین
۵-سوختگی و اتصالی
۶-خرابی ای سی صدا آمپلی فایر
۷-اصال کردن باندهای ماشین
۸-برق دزدی از رادیو پخش
۹-نصب سیستم ورود برق بیش از اندازه
۱۰-برنامه یا پروگرم کردن ماشین

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس NX 200 T

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس NX 200 T
فروش تعمیرات آمپلی فایر لکسوس NX 200 T به صورت کاملا تخصصی با گارانتی تعمیرات انواع مانیتور سیستم صوتی ماشین های سری لکسوس NX 200 T به صورت کاملا تخصصی با دستگاه های به روز دنیا و سری جدید که درصد خطا را به صفر می رساند با داشتن توانایی تست آمپلی فایر با تکنولوژی جدید و کاملا تخصصی روی میزکار و دیگر نیاز به آوردن خودرو نمی باشد در صورت داشتن هر گونه مشکل کافیست آمپلی فایر را باز کنید و پس از بررسی و رفع ایراد آمپلی فایر برای شما ارسال می گردد.
اشکالات و ایراداتی که منجر به خرابی آمپلی فایر لکسوس NX 200 T می شود به شرح زیر است
۱-آب خوردگی در اثر شست و شو
۲-نوسان برق ماشین
۳-باتری به باتری
۴-اختلال در سیم کشی ماشین
۵-سوختگی و اتصالی
۶-خرابی ای سی صدا آمپلی فایر
۷-اصال کردن باندهای ماشین
۸-برق دزدی از رادیو پخش
۹-نصب سیستم ورود برق بیش از اندازه
۱۰-برنامه یا پروگرم کردن ماشین

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس ES 250

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس ES 250
فروش تعمیرات آمپلی فایر لکسوس ES 250 به صورت کاملا تخصصی با گارانتی تعمیرات انواع مانیتور سیستم صوتی ماشین های سری لکسوس ES 250 به صورت کاملا تخصصی با دستگاه های به روز دنیا و سری جدید که درصد خطا را به صفر می رساند با داشتن توانایی تست آمپلی فایر با تکنولوژی جدید و کاملا تخصصی روی میزکار و دیگر نیاز به آوردن خودرو نمی باشد در صورت داشتن هر گونه مشکل کافیست آمپلی فایر را باز کنید و پس از بررسی و رفع ایراد آمپلی فایر برای شما ارسال می گردد.
اشکالات و ایراداتی که منجر به خرابی آمپلی فایر لکسوس ES 250 می شود به شرح زیر است
۱-آب خوردگی در اثر شست و شو
۲-نوسان برق ماشین
۳-باتری به باتری
۴-اختلال در سیم کشی ماشین
۵-سوختگی و اتصالی
۶-خرابی ای سی صدا آمپلی فایر
۷-اصال کردن باندهای ماشین
۸-برق دزدی از رادیو پخش
۹-نصب سیستم ورود برق بیش از اندازه
۱۰-برنامه یا پروگرم کردن ماشین

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس CT 200

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس CT 200
فروش تعمیرات آمپلی فایر لکسوس CT 200 به صورت کاملا تخصصی با گارانتی تعمیرات انواع مانیتور سیستم صوتی ماشین های سری لکسوس CT 200 به صورت کاملا تخصصی با دستگاه های به روز دنیا و سری جدید که درصد خطا را به صفر می رساند با داشتن توانایی تست آمپلی فایر با تکنولوژی جدید و کاملا تخصصی روی میزکار و دیگر نیاز به آوردن خودرو نمی باشد در صورت داشتن هر گونه مشکل کافیست آمپلی فایر را باز کنید و پس از بررسی و رفع ایراد آمپلی فایر برای شما ارسال می گردد.
اشکالات و ایراداتی که منجر به خرابی آمپلی فایر لکسوس CT 200 می شود به شرح زیر است
۱-آب خوردگی در اثر شست و شو
۲-نوسان برق ماشین
۳-باتری به باتری
۴-اختلال در سیم کشی ماشین
۵-سوختگی و اتصالی
۶-خرابی ای سی صدا آمپلی فایر
۷-اصال کردن باندهای ماشین
۸-برق دزدی از رادیو پخش
۹-نصب سیستم ورود برق بیش از اندازه
۱۰-برنامه یا پروگرم کردن ماشین

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس LS 570

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس LS 570
فروش تعمیرات آمپلی فایر لکسوس LS 570 به صورت کاملا تخصصی با گارانتی تعمیرات انواع مانیتور سیستم صوتی ماشین های سری لکسوس LS 570 به صورت کاملا تخصصی با دستگاه های به روز دنیا و سری جدید که درصد خطا را به صفر می رساند با داشتن توانایی تست آمپلی فایر با تکنولوژی جدید و کاملا تخصصی روی میزکار و دیگر نیاز به آوردن خودرو نمی باشد در صورت داشتن هر گونه مشکل کافیست آمپلی فایر را باز کنید و پس از بررسی و رفع ایراد آمپلی فایر برای شما ارسال می گردد.
اشکالات و ایراداتی که منجر به خرابی آمپلی فایر لکسوس LS 570 می شود به شرح زیر است
۱-آب خوردگی در اثر شست و شو
۲-نوسان برق ماشین
۳-باتری به باتری
۴-اختلال در سیم کشی ماشین
۵-سوختگی و اتصالی
۶-خرابی ای سی صدا آمپلی فایر
۷-اصال کردن باندهای ماشین
۸-برق دزدی از رادیو پخش
۹-نصب سیستم ورود برق بیش از اندازه
۱۰-برنامه یا پروگرم کردن ماشین

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس LS 460

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس LS 460
فروش تعمیرات آمپلی فایر لکسوس LS 460 به صورت کاملا تخصصی با گارانتی تعمیرات انواع مانیتور سیستم صوتی ماشین های سری لکسوس LS 460 به صورت کاملا تخصصی با دستگاه های به روز دنیا و سری جدید که درصد خطا را به صفر می رساند با داشتن توانایی تست آمپلی فایر با تکنولوژی جدید و کاملا تخصصی روی میزکار و دیگر نیاز به آوردن خودرو نمی باشد در صورت داشتن هر گونه مشکل کافیست آمپلی فایر را باز کنید و پس از بررسی و رفع ایراد آمپلی فایر برای شما ارسال می گردد.
اشکالات و ایراداتی که منجر به خرابی آمپلی فایر لکسوس LS 460 می شود به شرح زیر است
۱-آب خوردگی در اثر شست و شو
۲-نوسان برق ماشین
۳-باتری به باتری
۴-اختلال در سیم کشی ماشین
۵-سوختگی و اتصالی
۶-خرابی ای سی صدا آمپلی فایر
۷-اصال کردن باندهای ماشین
۸-برق دزدی از رادیو پخش
۹-نصب سیستم ورود برق بیش از اندازه
۱۰-برنامه یا پروگرم کردن ماشین

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس RX 350

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس RX 350
فروش تعمیرات آمپلی فایر لکسوس RX 350 به صورت کاملا تخصصی با گارانتی تعمیرات انواع مانیتور سیستم صوتی ماشین های سری لکسوس RX 350 به صورت کاملا تخصصی با دستگاه های به روز دنیا و سری جدید که درصد خطا را به صفر می رساند با داشتن توانایی تست آمپلی فایر با تکنولوژی جدید و کاملا تخصصی روی میزکار و دیگر نیاز به آوردن خودرو نمی باشد در صورت داشتن هر گونه مشکل کافیست آمپلی فایر را باز کنید و پس از بررسی و رفع ایراد آمپلی فایر برای شما ارسال می گردد.
اشکالات و ایراداتی که منجر به خرابی آمپلی فایر لکسوس RX 350 می شود به شرح زیر است
۱-آب خوردگی در اثر شست و شو
۲-نوسان برق ماشین
۳-باتری به باتری
۴-اختلال در سیم کشی ماشین
۵-سوختگی و اتصالی
۶-خرابی ای سی صدا آمپلی فایر
۷-اصال کردن باندهای ماشین
۸-برق دزدی از رادیو پخش
۹-نصب سیستم ورود برق بیش از اندازه
۱۰-برنامه یا پروگرم کردن ماشین

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس GS 460

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس GS 460
فروش تعمیرات آمپلی فایر لکسوس GS 460 به صورت کاملا تخصصی با گارانتی تعمیرات انواع مانیتور سیستم صوتی ماشین های سری لکسوس GS 460 به صورت کاملا تخصصی با دستگاه های به روز دنیا و سری جدید که درصد خطا را به صفر می رساند با داشتن توانایی تست آمپلی فایر با تکنولوژی جدید و کاملا تخصصی روی میزکار و دیگر نیاز به آوردن خودرو نمی باشد در صورت داشتن هر گونه مشکل کافیست آمپلی فایر را باز کنید و پس از بررسی و رفع ایراد آمپلی فایر برای شما ارسال می گردد.
اشکالات و ایراداتی که منجر به خرابی آمپلی فایر لکسوس GS 460 می شود به شرح زیر است
۱-آب خوردگی در اثر شست و شو
۲-نوسان برق ماشین
۳-باتری به باتری
۴-اختلال در سیم کشی ماشین
۵-سوختگی و اتصالی
۶-خرابی ای سی صدا آمپلی فایر
۷-اصال کردن باندهای ماشین
۸-برق دزدی از رادیو پخش
۹-نصب سیستم ورود برق بیش از اندازه
۱۰-برنامه یا پروگرم کردن ماشین

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس ES 350

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس ES 350
فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس ES 350
فروش تعمیرات آمپلی فایر لکسوس ES 350 به صورت کاملا تخصصی با گارانتی تعمیرات انواع مانیتور سیستم صوتی ماشین های سری لکسوس ES 350 به صورت کاملا تخصصی با دستگاه های به روز دنیا و سری جدید که درصد خطا را به صفر می رساند با داشتن توانایی تست آمپلی فایر با تکنولوژی جدید و کاملا تخصصی روی میزکار و دیگر نیاز به آوردن خودرو نمی باشد در صورت داشتن هر گونه مشکل کافیست آمپلی فایر را باز کنید و پس از بررسی و رفع ایراد آمپلی فایر برای شما ارسال می گردد.
اشکالات و ایراداتی که منجر به خرابی آمپلی فایر لکسوس ES 350 می شود به شرح زیر است
۱-آب خوردگی در اثر شست و شو
۲-نوسان برق ماشین
۳-باتری به باتری
۴-اختلال در سیم کشی ماشین
۵-سوختگی و اتصالی
۶-خرابی ای سی صدا آمپلی فایر
۷-اصال کردن باندهای ماشین
۸-برق دزدی از رادیو پخش
۹-نصب سیستم ورود برق بیش از اندازه
۱۰-برنامه یا پروگرم کردن ماشین

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس IS 250

فروش و تعمیرات آمپلی فایر لکسوس IS 250
فروش تعمیرات آمپلی فایر لکسوس IS 250 به صورت کاملا تخصصی با گارانتی تعمیرات انواع مانیتور سیستم صوتی ماشین های سری لکسوس IS 250 به صورت کاملا تخصصی با دستگاه های به روز دنیا و سری جدید که درصد خطا را به صفر می رساند با داشتن توانایی تست آمپلی فایر با تکنولوژی جدید و کاملا تخصصی روی میزکار و دیگر نیاز به آوردن خودرو نمی باشد در صورت داشتن هر گونه مشکل کافیست آمپلی فایر را باز کنید و پس از بررسی و رفع ایراد آمپلی فایر برای شما ارسال می گردد.
اشکالات و ایراداتی که منجر به خرابی آمپلی فایر لکسوس IS 250 می شود به شرح زیر است
۱-آب خوردگی در اثر شست و شو
۲-نوسان برق ماشین
۳-باتری به باتری
۴-اختلال در سیم کشی ماشین
۵-سوختگی و اتصالی
۶-خرابی ای سی صدا آمپلی فایر
۷-اصال کردن باندهای ماشین
۸-برق دزدی از رادیو پخش
۹-نصب سیستم ورود برق بیش از اندازه
۱۰-برنامه یا پروگرم کردن ماشین